Processos selectiusExternes


Borsa de treball

Convocatòria  
Concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, com a oficials/ales de cementiri (branca d’oficis).
Concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, com a Titulat/da Superior Universitari/ària en l'àmbit de la informàtica.

Oferta pública d'ocupació

Convocatòria  
Concurs - oposició per cobrir una plaça de titulat/da superior universitari/ària (Llicenciatura o Grau en branca de coneixement de ciències socials i jurídiques i branca de coneixement d'arts i humanitats) per a l'Area d'Alcaldia-Presidència, Secretaria Tècnica de la JGL (Arxiu Municipal)
Oposició per seleccionar 22 places de policia local en convocatòria lliure..
Concurs - oposició convocat per cobrir deu places d'auxilar (funcions administratives), subgrup C2, d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició per cobrir una plaça de titulat/da superior universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Psicologia) per l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans. Centre d'atenció i Informació a la Dona (CAID). Torn Lliure
Concurs-oposició per cobrir 6 places (OPO) de Titulat/da Superior Universitari/ària (Ciències de l'activitat física i l'Esport) per a diverses àrees.
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça de TSU Psicologia, Pedagogia i/o Psicopedagogia per a l'Àrea de d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça d'Enginyer/a Superior per a l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Titulat/ada Superior Universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques) per a l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs - oposició convocat per cobrir 5 places d'educador/a especialitzat/da en Educació Social, subgrup A2, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament.
Concurs oposició per cobrir dotze places de diplomat/ada en treball social, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Concurs - oposició per cobrir vuit places de subaltern/a, grup E (Llei 30/84)
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Pèrit/a Enginyer/a Tècnic/a per l'Àrea d'EPHUS i per a l'Àrea de Convivència i Seguretat
Concurs-oposició per cobrir 1 plaça de TSU, Llicenciatura o Grau en Dret, per a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans (OPO)
Concurs - oposició per cobrir cinc places de tècnic/a Auxiliar de Biblioteca , subgrup C1, per l'àrea de Benestar i Drets Socials (Cultura) d'aquest Ajuntament.

Altres convocatòries

Convocatòria  
Convocatòria del lloc de treball de Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Convocatòria de designació provisonal del lloc de treball de Director/a del Gabinet d'Alcaldia
Convocatòria del lloc de treball de Director/a de Serveis d'Hisenda, Serveis Centrals, Programació i Pressupostos

Internes per a personal de l'administració


Provisió

Convocatòria  
Convocatòria per constituir una borsa interna d'auxiliars tècnics/ques d'Infrestructures pels serveis d' Esports i de Cultura, d'aquest Ajuntament.
Convocar per concurs específic una borsa de llocs de treball d'Inspector/a -Nivell 1- de Gestió de la Població.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària del Cap de Serveis de Sistemes d'Informació Territorial.
Convocatòria per la provisió del lloc de treball de Director/a de Biblioteca.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Prospectiva i Gestió del Pressupost de Recursos Humans.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Escoles Municipals, Àrea d'Educació, Innovació i Cultura.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Pagaments.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretari/ària del Cap de Servei d'Esports i Joventut
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat Administrativa i de Suport a la Gestió de Cultura
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat d'Administració del Cementiri
Convocatòria per proveir un lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió de Protocol a l'Àrea d'Alcaldia - Presidència.
Convocar un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de l'Oficina de Gestió d'Incidències de Convivència -Nivell 2- Àrea de Convivència i Seguretat
Convocatoria per proveir el lloc de treball de Coordinador/a Responsable d'Obres d'Edificis -Nivell 1- Àrea d'EPHUS.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a Responsable de Manteniment d'Edificis -Nivell 1- Àrea d'EPHUS.
Convocatòria per proveir 2 llocs de treball Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Gestió Pressupostària -Nivell 3- Àrea d'EPHUS.
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció Administrativa i de Suport a la Gestió - Direcció de Serveis de Benestar i Drets Socials de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Convocatòria del lloc de treball de Secretari/ària de Direcció del Director de Serveis de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament, nivell de complement de destinació 16, grup retributiu 6, mitjançant el sistema de lliure designació.
Convocatòria del lloc de treball de Secretari/ària de la Cap de Servei de Serveis Generals, Logística i Compres, nivell de complement de destinació 14, grup retributiu 7, mitjançant el sistema de lliure designació.
Provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a Assessor/a Unitat de Seveis als Equipaments.
Convocar Provisió LLT Secretari/ària de l'Alcaldessa
Provisió LLT Coordinador/a Districte VI
Convocatòria per proveir el lloc de treball de cap l'Oficina Tècnica de l'ADU, subgrup A1, mitjançant sistema de lliure designació
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretari/ària de Direcció de la Direcció de Serveis de l'Àrea d'EPHUS.
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Contractació -Nivell 3- Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Assegurances -Nivell 2- Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 2- Assessoria Jurídica, Àrea d'Alcaldia-Presidència
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Brigada dins l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat Administrativa i de Suport a la Gestió d'Esports i Joventut
Convocatòria d'un lloc de treball de lliure designació, de secretari/ària del Cap de Servei de Gestió d'Administració de RRHH i Prevenció de Riscos Laborals.
Provisió del lloc de treball de Secretari/ària de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni
Convocar un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Multes de Trànsit
Concurs específic per proveir 6 llocs de treball de Cap d'Àrea Bàsica de Serveis Socials (Districtes I, II, III, IV, V i VI) dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Atenció a la Dependència -Nivell 1- dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Serveis i Projectes de la Gent Gran dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 1- Òrgan de Gestió Tributària dins de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Joventut
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Centre d'Atenció als Usuaris (CAU)
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Sancions d'Activitats i Civisme.

Provisió oberta a altres administracions

Convocatòria  
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Neteja i Residus
Convocatòria per proveïr el lloc de treball de Cap de Servei d'Urbanisme i Activitats.

Promoció interna

Convocatòria  
Concurs - oposició promoció interna C1 oficis, bases específiques oferta pública
Concurs-Oposició per cobrir 5 places de titulat/da superior universitari/ària, per diferents àrees d'aquest Ajuntament, subgrup A1, mitjançant promoció interna
Convocatòria d'una plaça de Sotsinspector de la Guàrdia Urbana per concurs-oposició, mitjançant promoció interna.
Concurs-Oposició per cobrir 10 places d’administratius/ves per diferents àrees d’aquest Ajuntament, subgrup C1, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 5 places d’auxiliars administratius/ves per diferents àrees d’aquest Ajuntament, subgrup C2, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 15 places de Titulat/da Mitjà/na Universitari/ària, per diferents Àrees, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant Promoció Interna

Mobilitat interna

Convocatòria  
Mobilitat interna d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió - nivell 2 - al Servei d'Esports i Joventut, dins de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
Mobilitat interna d'un lloc de treball de Funcions administratives - nivell 1, per la Unitat Administrativa i de Suport a la Gestió - Negociat de Mobilitat - d'EPHUS
Mobilitat interna d'un lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió - nivell 2 - dins de l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, Unitat de Consum - OMIC
Mobilitat interna d'un lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió - nivell 2, adscrit a la Secció de Mercats, Comerç i Consum (Negociat de Mercats), dins de l'Area de Participació i Relacions Ciutadanes.
Molibitat interna del lloc d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió - nivell 2 - per l' Oficina de l'Habitatge, dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat (EPHUS).
Mobilitat interna de 2 llocs de treball Funcions administratives - nivell 1, adscrits al Servei de Mobilitat i Via Pública - Negociat d'Administració del Transport.
Mobilitat interna d'un lloc de treball funcions administratives nivell 1 adscrit a l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes.

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400