Processos selectiusExternes


Borsa de treball

Convocatòria  
Concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, com a Titulat/da Superior Universitari/ària en l'àmbit de la informàtica.
Concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, com a oficials/ales de cementiri (branca d’oficis).

Oferta pública d'ocupació

Convocatòria  
Concurs - oposició per cobrir 4 places de TSU (Llicenciatura o Grau en Psicologia), subgrup A1, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament per a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Concurs - oposició per cobrir 8 places de Diplomat/da en Treball Social, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament per a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Concurs - oposició per cobrir 9 places d'educador/a especialitzat/ada en educació social, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament per a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Concurs - oposició per cobrir 15 places de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteques, subgrup C1, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament per a per a l'Àrea d'Educació, Innovació i Cultura.
Concurs-oposició per cobrir tres places de TSU (Llicenciat/da o Grau en Sociologia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Estadística o Geografia), subgrup A1, com a funcionari/ària de carrera, per diferents àrees.
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Pèrit/a Enginyer/a Tècnic/a per l'Àrea d'EPHUS i per a l'Àrea de Convivència i Seguretat
Concurs-oposició per cobrir tres places de Titulat/ada Superior Universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Dret) integrades en l'Escala d'Administració Especial, Subescala tècnica, Classe de Tècnics/ques Superiors, subgrup A1, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament per a diverses àrees
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça de TSU Psicologia, Pedagogia i/o Psicopedagogia per a l'Àrea de d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.
Concurs-oposició per cobrir una plaça de de titulat/ada superior universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Ciencies de la Informació), subgrup A1, com a funcionari/ària de carrera, per a l’Àrea d’Alcaldia Presidència. (OPO).
Concurs-oposició per cobrir una plaça d'arquitecte/a superior, subgrup A1, com a funcionari/ària de carrera, per a l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports (Agència de Desenvolupament Urbà).
Concurs-oposició per cobrir dues places de titulat/ada superior universitari/ ària (Grau o Llicenciatura en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia) subgrup A1, com a funcionari/ària de carrera per a l'Àrea d'Educació, Innovació i Cultura. (OPO)
Concurs-oposició per cobrir vint-i-vuit places d'Auxiliar (funcions administratives), integrades en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, subgrup C2, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament.
Convocar un concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Titulat/ada Superior Universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques) per a l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs-oposició per cobrir 6 places (OPO) de Titulat/da Superior Universitari/ària (Ciències de l'activitat física i l'Esport) per a diverses àrees.
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça d'Enginyer/a Superior per a l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Oposició per seleccionar 22 places de policia local en convocatòria lliure..
Concurs - oposició convocat per cobrir deu places d'auxilar (funcions administratives), subgrup C2, d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició per cobrir una plaça de titulat/da superior universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Psicologia) per l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans. Centre d'atenció i Informació a la Dona (CAID). Torn Lliure
Concurs - oposició convocat per cobrir 5 places d'educador/a especialitzat/da en Educació Social, subgrup A2, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament.
Concurs-oposició per cobrir 1 plaça de TSU, Llicenciatura o Grau en Dret, per a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans (OPO)

Altres convocatòries


Internes per a personal de l'administració


Provisió

Convocatòria  
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Serveis de Salut (Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans) mitjançant el sistema de lliure designació.
Convocatòria per proveir un lloc de treball de tècnic/a assessor/a -nivell 2, per l'Àrea d' Ocupació, Empresa Trurisme i Economia Social, mitjançant el sistema de lliure designació.
Convocatòria per la provisió del lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Producció dins de l' Àrea d'Alcaldia - Presidència.
Convocatòria per la provisió del lloc de treball de Secretari/ària de la cap de Servei d'Educació, dins l'Àrea d'Innovació, Educació i Cultura.
Convocatòria per la provisió del lloc de treball de Cap de Servei de Desenvolupament Econòmic i Turisme dins de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social d’aquest Ajuntament.
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 2- Assessoria Jurídica, Àrea d'Alcaldia-Presidència
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Salut Comunitària
Convocatòria per proveir un lloc de treball de Tècnic/a de Gestió 4-21, pel Servei de Neteja i Biodiversitat (Àrea d' EPHUS)
Convocatòria per la provisió del lloc de treball de cap de Serveis de Benestar Social (Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans)
Convocatòria per la provisió del lloc de treball de Secretari/ària de l'Alcaldessa dins de l'Àrea d'Alcaldia-Presidència, d'aquest Ajuntament.
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Pagaments.
Provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a Assessor/a Unitat de Seveis als Equipaments.
Provisió LLT Coordinador/a Districte VI
Concurs específic per proveir 6 llocs de treball de Cap d'Àrea Bàsica de Serveis Socials (Districtes I, II, III, IV, V i VI) dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Atenció a la Dependència -Nivell 1- dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Serveis i Projectes de la Gent Gran dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans

Provisió oberta a altres administracions

Convocatòria  
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Neteja i Residus

Promoció interna

Convocatòria  
Concurs - Oposició per cobrir 1 plaça d'Oficial per l'Àrea d'EPHUS, subgrup C2, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant promoció interna.
Concurs - Oposició per cobrir 5 places de Titulat/da Superior Universitari/ària per diferents àrees, subgrup A1, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant promoció interna.
Concurs - Oposició per cobrir 2 places d'Arquitecte/a per a l'Àrea d'EPHUS d'aquest Ajuntament, subgrup A1, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant promoció interna.
Concurs - oposició per cobrir 10 places de Tècnic/a Auxiliar (Oficis) per diferents àrees d'aquest Ajuntament, subgrup C1, com a funcionaris/àries de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant promoció interna.
Concurs - Oposició per cobrir 15 places de Titulat/da Mitjà/na Universitari/ària, per diferents Àrees, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant Promoció Interna.
Concurs - oposició promoció interna C1 oficis, bases específiques oferta pública
Concurs-Oposició per cobrir 5 places de titulat/da superior universitari/ària, per diferents àrees d'aquest Ajuntament, subgrup A1, mitjançant promoció interna
Convocatòria d'una plaça de Sotsinspector de la Guàrdia Urbana per concurs-oposició, mitjançant promoció interna.

Mobilitat interna

Convocatòria  
Mobilitat interna de 2 LLT d' Auxiliar Tècnic/a de Gestió - nivell 2 - adscrits a la Unitat de Consum dins l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes.
Mobilitat interna d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió - nivell 2 - adscrit a la Direcció de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme (Guàrdia Urbana) dins l'Àrea de Convivència i Seguretat.
Mobilitat interna d'un lloc de treball de Funcions administratives - nivell 1, per la Secció de Gestió Econòmica i Administració Central

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400