Processos selectiusLes convocatòries iniciades abans del 20/12/2018 les trobareu aquí

Externes


Borsa de treball

Convocatòria  
Concurs oposició per seleccionar diferent personal, amb caracter no permanent, com a titulat/da superior universitari/a en l'àmbit de la economia
Borsa de treball de Titulat/da superior universitari/ària en l'àmbit de la gestió de les telecomunicacions

Oferta pública d'ocupació

Convocatòria  
CONCURS - OPOSICIÓ PER COBRIR DOTZE PLACES D'ASSISTENT/A SOCIAL - DIPLOMAT/DA EN TREBALL SOCIAL, SUBGRUP A2, PER L'ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS D'AQUEST AJUNTAMENT.
Concurs - oposició convocat per cobrir 5 places d'educador/a especialitzat/da en Educació Social, subgrup A2, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició convocat per cobrir deu places d'auxilar (funcions administratives), subgrup C2, d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició per cobrir cinc places de tècnic/a Auxiliar de Biblioteca , subgrup C1, per l'àrea de Benestar i Drets Socials (Cultura) d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició per cobrir vuit places de subaltern/a, grup E (Llei 30/84)

Internes per a personal de l'administració


Provisió

Convocatòria  
Convocar un concurs específic per a proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Contractació
Convocar concurs específic per a proveir el LLT de Cap de la Secció de Contractació
Convocar un concurs específic per proveir 2 llocs de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió en l'àmbit de Contractació
Concurs específic per proveir el LLT de Cap d'Unitat d'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)
Concurs específic per a proveir el LLT de Cap de Secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilidad Patrimonial
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Coordinador/a tècnic/a Responsable d'Administració i Suport a la Gestió
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Tècnic/a en Gestió en l'àmbit del Civisme, dins de l'àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Centre d'Atenció als Usuaris (CAU)
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a - Responsable de Gestió Econòmica de les Inversions
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Compres
Concurs específic conovocat per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Manteniment Verd Urbà i Biodiversitat
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Responsable de l'Observatori Pressupostari Municipal
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Telefonia
Convocar concurs específic per a la provisió de un lloc de treball de Auxiliar Tècnic/a de Gestió Nivell 2 del Servei de Mobilitat i Via Pública
Convocatòria per proveir el LLT de Tècnic/a Assessor/a - nivell 3
Concurs específic convocat per proveir 1 LLT de Cap de Secció d'Escolarització i Èxit Educatiu
Convocatòria de concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat d'Atenció Presencial-OAC
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Sancions d'Activitats i Civisme.
Convocatòria per proveir 4 llocs de treball de Funcions Administratives nivell 1 per a la Secció Adm. i de Suport a la Gestió Àrea EPHUS, Oficina Gestió Incidències Convivència, Servei d'Educació (OME) i Secció Llicències Ocupació Via Pública.
Convocar un concurs per proveir una borsa de funcions administratives per als diferents districtes municipals
Convocar un concurs per proveir una borsa de llocs de treballs de funcions administratives de nivell 1, per les àrees bàsiques de serveis socials
Convocar concurs específic per proveir el LLT de Cap de Negociat de Suport al Gabinet d'Alcaldia
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Salut Pública
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat del Districte I
Convocatòria per proveïr el lloc de treball de Secretari/ària de la Cap de Servei de Programació i Pressupostos
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretari/ària del Cap de Servei de Serveis Generals (Àrea de SCC)
Convocatòria per proveir el LLT de Cap de l'oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania

Promoció interna

Mobilitat interna

Convocatòria  
Lloc de treball de funcions administratives nivell 1, adscrit al Servei d'Imatge Corporativa i Relacions Externes.
2 LLT auxiliar tècnic/a de gestió - nivell 2

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400