Processos selectiusExternes


Borsa de treball

Oferta pública d'ocupació

Convocatòria  
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça de TSU Psicologia, Pedagogia i/o Psicopedagogia per a l'Àrea de d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.
Concurs-oposició per cobrir 6 places (OPO) de Titulat/da Superior Universitari/ària (Ciències de l'activitat física i l'Esport) per a diverses àrees.
Concurs - oposició per cobrir una plaça de titulat/da superior universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Psicologia) per l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans. Centre d'atenció i Informació a la Dona (CAID). Torn Lliure
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Titulat/ada Superior Universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques) per a l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça d'Enginyer/a Superior per a l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Concurs - oposició convocat per cobrir 5 places d'educador/a especialitzat/da en Educació Social, subgrup A2, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament.
Concurs oposició per cobrir dotze places de diplomat/ada en treball social, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Concurs - oposició per cobrir vuit places de subaltern/a, grup E (Llei 30/84)
Concurs - oposició per cobrir una plaça de TSU (Llicenciatura o Grau en branca de coneixement de CCSS i jurídiques i branca de coneixement d'arts i humanitats) per a l'Area d'Alcaldia-Presidència, Secretaria Tècnica de la JGL (Arxiu Municipal)
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Pèrit/a Enginyer/a Tècnic/a per l'Àrea d'EPHUS i per a l'Àrea de Convivència i Seguretat
Concurs-oposició per cobrir 1 plaça de TSU, Llicenciatura o Grau en Dret, per a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans (OPO)
Concurs - oposició per cobrir cinc places de tècnic/a Auxiliar de Biblioteca , subgrup C1, per l'àrea de Benestar i Drets Socials (Cultura) d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició convocat per cobrir deu places d'auxilar (funcions administratives), subgrup C2, d'aquest Ajuntament.

Altres convocatòries

Convocatòria  
Convocatòria del lloc de treball de Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Convocatòria de designació provisonal del lloc de treball de Director/a del Gabinet d'Alcaldia
Convocatòria del lloc de treball de Director/a de Serveis d'Hisenda, Serveis Centrals, Programació i Pressupostos

Internes per a personal de l'administració


Provisió

Convocatòria  
Convocatòria del lloc de treball de Secretari/ària de Direcció del Director de Serveis de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament, nivell de complement de destinació 16, grup retributiu 6, mitjançant el sistema de lliure designació.
Convocatòria del lloc de treball de Secretari/ària de la Cap de Servei de Serveis Generals, Logística i Compres, nivell de complement de destinació 14, grup retributiu 7, mitjançant el sistema de lliure designació.
Provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a Assessor/a Unitat de Seveis als Equipaments.
Convocar Provisió LLT Secretari/ària de l'Alcaldessa
Provisió LLT Coordinador/a Districte VI
Convocatòria per proveir el lloc de treball de cap l'Oficina Tècnica de l'ADU, subgrup A1, mitjançant sistema de lliure designació
CONVOCATORIA PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L'ÀREA D'EPHUS
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Contractació -Nivell 3- Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Assegurances -Nivell 2- Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 2- Assessoria Jurídica, Àrea d'Alcaldia-Presidència
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Brigada dins l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat Administrativa i de Suport a la Gestió d'Esports i Joventut
Convocatòria de Cap de l'Oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania
Convocatòria d'un lloc de treball de lliure designació, de secretari/ària del Cap de Servei de Gestió d'Administració de RRHH i Prevenció de Riscos Laborals.
Convocar un concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió Responsable de Programa -Nivell 2- Atenció Ciutadana
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Turisme
Convocar concurs específic per proveir dos llocs de treball d'Operador/a Informàtica per el Centre d'Atenció als Usuaris (CAU) Servei d'Informàtica i Tecnologies de la Informació dins l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Provisió del lloc de treball de Secretari/ària de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni
Convocar concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 2- Servei de Contractació i Patrimoni dins l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Escoles Municipals.
Convocar un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Multes de Trànsit
Provisió del lloc de treball de Cap de Serveis de Coordinació de l'Assessoria Jurídica.
Concurs específic per proveir 6 llocs de treball de Cap d'Àrea Bàsica de Serveis Socials (Districtes I, II, III, IV, V i VI) dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Atenció a la Dependència -Nivell 1- dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Serveis i Projectes de la Gent Gran dins l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 1- Òrgan de Gestió Tributària dins de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Joventut
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Centre d'Atenció als Usuaris (CAU)
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Sancions d'Activitats i Civisme.

Provisió oberta a altres administracions

Promoció interna

Convocatòria  
Concurs-oposició per cobrir 5 places de Caporal de la Guàrdia Urbana mitjançant Promoció Interna
Concurs-Oposició per cobrir 4 places de Sergent de la Guàrdia Urbana mitjjançant Promoció Interna
CONCURS- OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA C1 OFICIS, BASES ESPECÍFIQUES OFERTA PÚBLICA
Concurs-Oposició per cobrir 10 places d’administratius/ves per diferents àrees d’aquest Ajuntament, subgrup C1, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 5 places d’auxiliars administratius/ves per diferents àrees d’aquest Ajuntament, subgrup C2, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 5 places de titulat/da superior universitari/ària, per diferents àrees d'aquest Ajuntament, subgrup A1, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 15 places de Titulat/da Mitjà/na Universitari/ària, per diferents Àrees, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant Promoció Interna

Mobilitat interna


Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400